Privacyverklaring

Wetgeving • Wij vermelden duidelijk wat wij doen met verwerkte persoonsgegevens. Dat doen wij in deze privacyverklaring.

 • Wij beperken de verzameling van persoonsgegevens tot een minimum. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van: overeenkomsten, transacties, diensten, relatiebeheer, product – en dienstontwikkeling en het bepalen van strategie en beleid.

 • Wij vragen toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar dit vereist is.

 • Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

 • Wij respecteren het recht om persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan de bieden, corrigeren of verwijderen.


YourBuild is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.
Persoonsgegevens

Als je onze webwinkel gebruikt of ons maatwerkformulier, verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou aangevraagde product of dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan YourBuild worden verstrekt om te verwerken.

Deze gegevens worden gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW- gegevens (Naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Email
 • IP-adres
Afhandeling van bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Contactformulier

Wij bieden via de YourBuild website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier. Hierbij vragen we je om diverse gegevens in te vullen om de vraag in behandeling te nemen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

Locatiegegevens

Als het nodig is voor het verlenen van een dienst, kunnen wij jouw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf om toestemming gevraagd.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om jouw bestellingen af te handelen met behoud van garantie. De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is deze langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Inzage

Je mag YourBuild vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kan je YourBuild vragen verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je doen door via Email contact met YourBuild op te nemen, (privacy@yourbuild.nl). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

YourBuild kan op elk gewenst moment de inhoud van deze privacyverklaring wijzigen, wij adviseren om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bij YourBuild helpen we je altijd graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kredietwaardigheidsbeoordeling aangeboden betaalmethodes

Indien u kiest voor de betaalmethode In3 of SprayPay dan voeren zij uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Recht van beperking van de verwerking van persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking:

 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
 • Een wettelijke verplichting na te komen;
 • Om redenen van algemeen belang, of
 • Voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
 • U de juistheid van de gegevens ontkent;
 • De verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
 • We de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • Tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Contactgegevens

 • Weversbaan 21A
 • 2352 BZ Leiderdorp
 • Nederland